top of page

Novinky v českém zákoníku práce: Změny v oblasti pracovního poměru

Český zákoník práce nedávno prošel několika významnými změnami, které se dotýkají i pracovních smluv. Tyto úpravy mají za cíl přizpůsobit právní rámec moderním trendům v pracovním prostředí. Zde jsou některé klíčové body těchto novinek:Informace povinně předávané zaměstnanci


Níže jsou uvedeny informace, které nově musí obsahovat buď pracovní smlouva, případně mohou být písemně předány zaměstnanci na jiném dokumentu.

 • Název a sídlo zaměstnavatele

 • Bližší označení druhu a místa práce – definování pracovní role, obsah a náplň pracovní pozice

 • Výměra dovolené a o způsobu určování délky dovolené (odkaz na zákon nebo vnitřní předpis)

 • Doba trvání a podmínky zkušební doby, je-li sjednána (předpis)

 • Postup, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru + informace o běhu a délce výpovědní doby (zákon / předpis)

 • Odborný rozvoj, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje (předpis)

 • Stanovená týdenní pracovní doba; způsob rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; rozsah práce přesčas (zákon / předpis)

 • Rozsah minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu; informace o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo (zákon / předpis)

 • Mzda nebo plat a způsob odměňování; splatnost a termín výplaty; místo a způsob vyplácení mzdy nebo platu (zákon / předpis)

 • Kolektivní smlouvy

 • Orgán sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance (zákon / předpis)

Flexibilita pracovní doby


Nově upravený zákoník práce umožňuje větší flexibilitu v nastavení pracovní doby. Zaměstnavatelé a zaměstnanci mohou dohodnout individuální pracovní dobu a způsob práce.


Změny v pracovních povinnostech


Nově je možné měnit pracovní povinnosti zaměstnance za předpokladu, že se obě strany dohodnou na těchto změnách. Tato úprava má za cíl zjednodušit a zrychlit proces přizpůsobení pracovních pozic měnícím se potřebám firem.


Náhrada za škodu


Nově je stanoveno, že zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody, kterou zaměstnavateli způsobil svým nedbalým jednáním v pracovním poměru. Tato změna by měla zvýšit odpovědnost zaměstnanců za škody, které mohou být způsobeny jejich chováním.


Elektronická forma smluv


Novela také reflektuje moderní trendy v oblasti elektronických komunikací a umožňuje uzavírat pracovní smlouvy v elektronické formě. To by mělo usnadnit a zrychlit proces uzavírání smluv, zejména v situacích, kdy jsou strany na různých místech.Jaké jsou změny oproti starému zákoníku?


Minulé znění zákoníku práce upravovalo obsah pracovní smlouvy jen tak, že povinné údaje byly jen tyto:

 • Druh práce

 • Místo výkonu práce

 • Den nástupu do práce

Celkově tedy stojí před zaměstnavateli pracný úkol upravit všechny starší pracovní smlouvy tak, aby odpovídaly požadavkům nového zákoníku práce.


Nesplnění požadavků na obsah pracovních smluv


Zaměstnavatel, který poruší stanovené povinnosti při vzniku pracovního poměru, se dopouští přestupku podle příslušných ustanovení zákona o inspekci práce a může mu za to být uložena pokuta. Horní hranice pokuty činí podle typu deliktního jednání 2 000 000 Kč nebo až 10 000 000 Kč, resp. u porušení informační povinnosti 200 000 Kč.


Poradíme i Vám!


Dotýkají se vás některé změny přímo? Na implementaci nových povinností nemusíte být sami!  Kontaktujte nás nebo si rezervujte svůj termín online a zjistěte, jak můžeme pomoci právě vám!

34 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page