top of page

Co přinese konsolidační balíček v roce 2024?

Aktualizováno: 11. 12. 2023


Konsolidační nebo také ozdravný vládní balíček přináší klíčové změny v českém zákoně ve vztahu k veřejným rozpočtům a daním s platností od 1. ledna 2024. Jeho znění schválila jak Poslanecká sněmovna, tak Senát, a proto už nic nebrání tomu, aby nabyl účinnosti. Na co se připravit a jaké informace by vám rozhodně neměly uniknout? Všechny zásadní změny jsme pro vás shrnuli do následujících řádků.


Účetnictví můžete vést v cizí měně. Má to ale háček


Nový zákon umožní jednotlivým podnikatelským subjektům vést účetnictví v cizích měnách. Společnosti se tak budou moci svobodně rozhodnout, zda zůstanou u české koruny, nebo začnou účtovat v eurech, dolarech či britských librách. Jedinou podmínkou je, aby daná měna sloužila jako tzv. funkční měna. V praxi by se tedy mělo jednat o měnu primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka standardně funguje, podniká a realizuje většinu svých transakcí. Zajímavostí je, že dosud české zákony s tímto termínem nepracovaly. Podrobná pravidla proto budou specifikována speciální prováděcí vyhláškou.


Vzhledem k tomu, že související novela zákona o daních z příjmů neobsahuje žádné ustanovení pro úpravu základu daně v souvislosti s účtováním v cizí měně, bude se pro stanovení základu daně vycházet z účetního hospodářského výsledku stanoveného v cizí měně. Samotná daň bude tedy vypočítána také v cizí měně.


Problém však nastává v současném nastavení informačního systému Finanční správy. Ten aktuálně neumožňuje správu daně v cizí měně. Proto bude poplatník v daňovém tvrzení přepočítávat daň na základě směnného kurzu stanoveného ke konci zdaňovacího období. Jak bude platba daně vypadat? Zatímco daň bude možné platit v cizí měně, na osobním účtu daného poplatníka bude evidována v českých korunách a v přepočtu na částku, která byla připsána na účet Finanční správy (nikoliv tedy na částku uvedenou v daňovém tvrzení).


Zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů


Další novinka se týká poplatníků daně z příjmů, kteří získají možnost vyloučit zaúčtované nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně v období, kdy vznikly (byly zaúčtovány), a do základu daně je zahrnout až v období, kdy budou tyto kurzové rozdíly realizovány.


Pokud se ale poplatník jednou rozhodne pro tuto možnost, musí ji využívat pro všechny kurzové rozdíly, tedy jak zisky, tak i ztráty, týkající se veškerého majetku a závazků. Poplatník nesmí zároveň opomenout informovat správce daně o svém rozhodnutí stejně jako o změnách (vstup/výstup) z tohoto daňového režimu ve stanovených termínech.


O jakém minimálním období uplatňování tohoto režimu je řeč? Nemělo by být kratší než 3 zdaňovací období. V případě přechodu do jiného režimu nebo vstupu do likvidace bude poplatník povinen doplatit všechny kurzové rozdíly, které byly předtím vyřazeny z daně a které dosud neovlivnily celkový výsledek hospodaření.


Oznamovací povinnost týkající se příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi


Další úprava oznamovací povinnosti se týká příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi ze zdrojů v České republice. Tato oznamovací povinnost souvisela s licenčními poplatky, podíly na ziscích a úrocích včetně kapitálových příjmů, které jsou zdanitelné podobně jako podíly na ziscích a úroky (ačkoliv jsou osvobozeny od daně nebo nepodléhají zdanění v České republice).


V případě úrokových příjmů zůstává stávající osvobození v platnosti, pokud nepřesáhne částku 300 000 Kč za kalendářní měsíc.Zrušení registrační povinnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob a některých plátců daně


Pragmatické důvody, primárně snaha o snížení administrativní zátěže, vedly ke zrušení povinnosti registrace poplatníků daně z příjmů fyzických osob, bez ohledu na to, zda jsou rezidenty nebo nerezidenty. Zrušena byla také registrační povinnost plátců daně u příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou.


Uveřejňování zpráv o daních z příjmů a podávání zprávy o udržitelnosti


Konsolidační balíček začlenil do implementace povinnosti velkých nadnárodních skupin zveřejňovat zprávu o daních z příjmů, tzv. veřejné „Country by Country Reporting“. Tato povinnost bude platit pro zdaňovací období od 22. června 2024. Dále novela zohlednila a uvedla v platnost evropskou směrnici týkající se povinnosti vybraných skupin podávat zprávy o udržitelnosti. Tato povinnost vchází v platnost hned od 1. ledna 2024.


Zdanění nepeněžních benefitů


Zachováno zůstane po Novém roce daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Dojde však k vytvoření maximálního limitu osvobození, který bude odpovídat polovině průměrné mzdy za zdaňovací období. Tato průměrná mzda se stanoví podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a je každoročně vyhlášena nařízením vlády. Pro rok 2023 činila průměrná mzda 40 324 Kč. To znamená, že pokud by byl limit platný již tento rok, byl by pro nepeněžní benefity stanoven na částku 20 162 Kč. Do této hodnoty by byly benefity osvobozené od daně na straně zaměstnance. Zároveň je potřeba doplnit fakt, že limit bude posuzován pro každého zaměstnavatele zvlášť. Nový limit pro osvobození nepeněžních benefitů se bude uplatňovat na plnění poskytnutá zaměstnavatelem od okamžiku přijetí a platnosti novely. Nepeněžní plnění poskytnutá před touto účinností budou hodnocena podle původního znění zákona.


Ruší se zvýhodnění u manažerských bytů


Zrušena byla také stávající výjimka, která se týkala manažerských bytů. Ty fungují například jako forma odměňování vybraných pracovníků. Přechodná ustanovení mají zajistit, že rušení osvobození nebude mít vliv na osoby, které měly v těchto bytech trvalé bydliště před účinností zákona.


Změny u občerstvení a obědů poskytovaných na pracovišti


Změn dozná i poskytování drobného občerstvení na pracovišti. V rámci vykonávání závislé činnosti nebude považováno za zdanitelný příjem zaměstnance, ale za zajištění pracovních podmínek na pracovišti. Obdobně budou posuzovány pracovní obědy nebo snídaně s obchodními partnery, kterých se zaměstnanec účastní při plnění svých pracovních povinností.


Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů


V případě osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílů v hodnotě vyšší než 40 mil. Kč za jedno zdaňovací období bude nově odklad účinnosti tohoto opatření o jeden rok, tedy na 1. ledna 2025.


Odvody pojistného na sociální zabezpečení při souběhu dohod o provedení práce u více zaměstnavatelůDaňové změny


DPH


Sazba DPH pro noviny a časopisy se sníží ze současných 21 % na novou sazbu ve výši 12 %.


Spotřební daně


Počítá se s mírným nárůstem sazeb spotřební daně pro elektronické cigarety a nikotinové sáčky, což se týká výše sazeb i časového horizontu. Sazba daně z lihu by se měla také zvýšit.


Daň z nemovitých věcí


Dochází ke zrušení původního záměru rozdělit výnos daně z nemovitých věcí mezi obecní a státní rozpočet a navrhuje se zvýšení sazeb daně. Stát očekává zvýšení celkového výnosu daně z nemovitých věcí z 12,4 mld. Kč v roce 2022 na 22,4 mld. Kč v roce 2024. Zvýšení výnosu o 10 mld. Kč, které půjde obcím, má být vykompenzováno snížením alokace dalších sdílených daní.


Daně z hazardu


Podle návrhu má být zvýšena minimální daň za jeden herní automat na 13 400 Kč. Rozpočtové určení daně z hazardu by se mělo změnit tak, aby stát získal 55 % z výnosu daně, zatímco zbývající část by byla rozdělena obcím na základě stanovených kritérií, jako je počet obyvatel a počet povolených herních automatů v obci.


Dotýkají se vás některé změny přímo? Na implementaci nových povinností nemusíte být sami! Kontaktujte nás nebo si rezervujte svůj termín online a zjistěte, jak můžeme pomoci právě vám!


74 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page