top of page

Jak uzavřít starý rok? Účetní závěrka přehledně!Konec kalendářního roku je pro mnoho firem a podnikatelů hektickým obdobím. Je to doba, kdy je třeba uzavřít starý účetní rok a připravit se na nový. Klíčovým dokumentem v tomto procesu je účetní závěrka poskytující důležité informace o finančním zdraví firmy. Díky tomu se závěrka stává zároveň základním stavebním kamenem budoucího plánování. Na co při vytváření účetní závěrky nezapomenout? Pojďme se na to podívat.


Co vlastně účetní závěrka představuje?


Účetní závěrku tvoří sestava finančních výkazů, která shrnuje kompletní finanční výsledky firmy za určité období, nejčastěji za kalendářní rok. Jaké jsou hlavní finanční výkazy?


Rozvaha (neboli bilance) ukazuje, jaký podíl tvoří aktiva (přehled majetku) a pasiva (zdroje financování) na začátku a na konci účetního období. Právě toto porovnání umožňuje objektivně zhodnotit, zda firma efektivně využívá své zdroje.


Výkaz zisku a ztrát podrobně zobrazuje výnosy a náklady firmy za dané období. Rozdíl mezi příjmovou a nákladovou složkou představuje hrubý zisk (případně ztrátu), který je důležitým ukazatelem finančního výkonu firmy.


Výkaz cash flow (neboli tok peněz) sleduje pohyb peněz směrem do firmy (příjmy) a ven z firmy (výdaje) za určité období. Tento výkaz je hlavním měřítkem pro posouzení likvidity a schopnosti firmy splácet své závazky.


Přehled o změnách vlastního kapitálu podává přehled o změnách ve vlastním kapitálu podniku (tj. o změnách v jeho položkách a o příčinách těchto změn).


Příloha - povinná součást účetní závěrky.


Jaké kroky učinit před samotnou účetní závěrkou?


Připravit výkazy a rozvahu ale rozhodně není vše. Ještě před jejich zpracováním je nutné přistoupit k několika procesním bodům. Nejprve zkontrolujte vaše účetní záznamy. Je důležité ověřit jejich přesnost a komplexnost dřív, než se závěrkou vůbec začnete.


Pokud vlastníte hmotný majetek, jako jsou budovy nebo stroje, nevyhnete se řešení odpisů. Je třeba zvážit aktualizaci hodnot aktiv a provedení oprávek na jejich hodnotu.


Dalším důležitým krokem je provedení inventury pro zjištění reálné hodnoty zásob či materiálu. Tato hodnota se následně uvádí přímo do rozvahy.


Následuje poslední účetní operace, a to uzavření účetních knih. Zde je potřeba se soustředit primárně na správné přesunutí stavů na účtech do výkazů a do knih následujícícho roku.


Jak sestavit účetní závěrku?


Sestavení účetní závěrky vyžaduje vysokou míru pozornosti a podrobnou znalost účetních pravidel. Mnoho firem se proto rozhodne využít služeb účetních firem, které mají dlouholeté odborné znalosti a zkušenosti. Pokud se však rozhodnete účetní závěrku sestavit sami, držte se následujícího postupu:


Jako první je sestavení výkazu zisku a ztráty. Do tohoto dokumentu zaznamenejte všechny výnosy a náklady související s firmou za uplynulé období. Výsledek by měl ukázat, zda firma dosáhla zisku nebo ztráty.


Následně sestavte rozvahu a zapište aktuální hodnoty všech aktiv a pasiv. Rozvaha by měla být vyvážená, což znamená, že by se aktiva měla rovnat pasivům.


Důležitým dokumentem je příloha, ta je povinnou součástí účetní závěrky. Bez přílohy bychom nedokázali správně interpretovat údaje uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

Příloha účetní závěrky obsahuje informace, které tyto číselné údaje vysvětlují a doplňují. Dočteme se v ní nejen základní informace o činnosti účetní jednotky, ale také informace o použitých účetních metodách, jejich změnách a mnoho dalších údajů důležitých pro rozhodování uživatelů účetních výkazů.


Závěrem věnujte pozornost výkazu cash flow. Sem zobrazte tok peněz do firmy a ven z firmy za celé období. Likvidita firmy bude z výsledku jednoznačně viditelná.


Přehled o změnách vlastního kapitálu je další zásadní výkaz, který podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Je tak doplňující informací k části rozvahy, kdy jsou vykazovány stavové položky vlastního kapitálu běžného a minulého účetního období. Přehled o změnách vlastního kapitálu ukazuje podrobnosti, jakým způsobem se jednotlivé položky vlastního kapitálu snižovaly nebo zvyšovaly v průběhu účetního období.


Úplně posledním bodem je analýza výsledků účetní závěrky. Sestavení všech finančních výkazů není jen potřebným administrativním krokem k odškrtnutí, ale dává vám jasné informace a přehled o naplnění celkového očekávání a cílů firmy. Jakékoliv výkyvy nebo negativní trendy je třeba následně důkladně zkoumat.Jak se připravit na další rok?


Po dokončení účetní závěrky je čas začít s přípravou na další rok. A tím určitě nemyslíme připravit na stůl další formuláře k rozvaze nebo výkazům. K jakým úpravám nás mohou výsledky účetní závěrky vést?


V první řadě byste se měli výsledky řídit při přípravě rozpočtu na nadcházející rok. Stanovení či úprava cílů a podnikové strategie by měla být jedním z reálných odrazů závěrkových čísel.


Čísla a myšlenky neváhejte sdílet se svými investory nebo věřiteli. Upevníte tak nejen důvěru ve vaše konání, ale i potenciální podporu v dalším období. I ze strany vašich finančních partnerů je totiž očekáváno, že účetní závěrku využijete jako nástroj pro zlepšení finančního řízení firmy. Zvažte, jakými kroky lze zefektivnit interní procesy a zvýšit ziskovost.


V neposlední řadě se snažte udržovat povědomí o daňových změnách a novelách, které ovlivňují vaše podnikání. Pokud si nejste jisti, využijte služeb daňového poradenství.


Víte o tom, že své podnikové účetnictví můžete efektivně outsourcovat? Pokud vás trápí účetní závěrky nebo například bojujete se svými kapacitami v případě mzdového účetnictví, neváhejte nás kontaktovat! Svůj termín nezávazné schůzky si můžete rezervovat také online. Zjistěte, jak můžeme společně zefektivnit vaši účetní agendu!

55 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page