top of page

Co je třeba k podnikání v Německu v oblasti stavby a řemesla

Aktualizováno: 4. 1.V případě, že se jako podnikatel chystáte poskytovat stavební či řemeslné služby v Německu, musíte mít na paměti následující povinnosti a splnit požadavky na podnikání jak v České republice tak i v Německu. Pokud Vás zajímá více informací z této oblasti, neváhejte se na nás obrátit.


Dokumenty potřebné/doporučované mít u sebe při vykonávání činnosti v DE:

1)      Přeložený živnostenský list do německého jazyka + česká verze

2)      Smlouva o dílo - Werkvertrag

3)      Formulář A1

4)      Freistellungbescheinigung

 

Oprávnění volného pohybu a vykonávání činnosti


Stavební či řemeslné práce na území Německa můžete poskytovat jako český živnostník s platným živnostenským oprávněním.


Pro pohyb na území Německa doporučujeme toto živnostenské oprávnění přeložit do němčiny a mít jej u sebe v případě kontrol (může být i v elektronické podobě).


Pro definici odpovědností a rizik je důležité mít uzavřenou smlouvu o dílo – Werkvertrag, nebo zakázku – Auftrag, kde bude jasně definováno, kdo nese odpovědnost za dílo, zda má být poskytovatel pojištěn, kdo a jak dlouho ponese záruku, jakým zařízením a nástroji bude dílo vykonávat, od koho bude přijímat staveniště, komu bude předávat a za jakých podmínek hotovou stavbu.


V některých případech vyžadují německé úřady potvrzení od hospodářské komory o schopnosti vykonávat řemeslo.

 

Daň z příjmů (Einkommensteuer)


V případě, že práce na staveništi (místo stavby), na kterém budete pracovat, nepřesáhnou dobu 12 měsíců, lze veškeré dosažené příjmy zdaňovat pouze na území České republiky.


Pokud by práce na staveništi probíhaly déle než 12 měsíců, je třeba podat v Německu přiznání k dani z příjmů a obratu a odvést příslušné daně v Německu.


V poslední době vyžaduje finanční úřad potvrzení o daňové příslušnosti v ČR – tzv. DOMICIL.


Pro zajištění rizik spojených s možností zdanění v Německu má tento sousední stát zaveden institut Srážkové daně ze staveb „BAUABZUGSTEUER“ § 48 zákona o dani z příjmu (EStG).


Pokud budete poskytovat stavební nebo řemeslnné práce podnikateli (právnické osobě či fyzické osobě) nebo i veřejné instituci, vzniká zákonná povinnost odběratele srazit z každé fakturované částky (zvýšené o DPH 19%) 15% srážkovou daň a tuto odvést na příslušný finanční úřad.


O sraženou daň Vaším odběratelem lze požádat v následujícím roce.


Od této povinnosti Vás může finanční úřad osvobodit, a to na základě žádosti „Antrag um Freistellungbescheinigung“. Vydání potvrzení o osvobození od stavební daně „FREISTELUNGBESCHEINIGUNG“ zahrnuje povinnost registrovat se na německém finančním úřadě.


Osvobození může být uděleno ve vztahu ke konkrétní zakázce nebo na určitou dobu, nejdéle však na dobu tří let.


POZOR na případy, kdy sám požádáte jiného subdodavatele – živnostníka o dodání části, nebo celé stavební či řemeslnné práce. V tomto okamžiku se dostáváte do role, kdy musíte srazit daň z jeho fakturace. Nesplnění povinnosti srazit daň je finančním úřadem vymáháno.

 

Sociální a zdravotní pojištění (Versicherungen)


Každý občan EU má právo čerpat výhody pojistného pouze v jednom státě EU a také v tomto státě podléhá povinnostem platit pojistné.


Pro výkon práce v jiném členském státě za jiným účelem, než turismem musí mít jak podnikatel, tak i zaměstnanec vydané potvrzení o příslušnosti k sociálnímu systému České republiky. Zkráceně formulář potvrzení A1. Toto potvrzení musíte mít stále u sebe, pokud se budete pohybovat na území Německa.

 

DPH – Daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer)


Služby spojené s výstavbou vykonané na nemovitosti v Německu podléhají německé dani z přidané hodnoty.


U plnění poskytovaných firmám a podnikatelům přechází daňová povinnost na příjemce služby – zákazníka. Takovýto zákazník musí vydat pro fakturaci své daňové číslo – Steuernummer.


V České republice se tento model u stavebních prací nazývá Přenesenou daňovou povinností.


V případě fakturace podnikům a podnikatelům je třeba na fakturách uvádět jejich daňové číslo a

TEXT: Steuerschuldnerschaft nach §13b UstG.


V případě fakturace na občany (nepodnikatele) musíte na fakturách uvést německou DPH (19%) a následně ji zaplatit finančnímu úřadu při podání měsíčního / čtvrtletního a ročního daňového přiznání.


 

Švarzsystém – zdánlivá samostatnost –  Scheinselbstständigkeit


Celní úřady pravidelně kontrolují zejména velké stavby, zda všichni, kteří se na nich podílejí, mají uzavřenou smlouvu o dílo a zda svou práci vykonávají samostatně. To znamená, že nejsou řízeni, odměňováni pouze zadavatelem a zda se výkon jejich činnosti spíše nepodobá výkonu zaměstnání. Tyto kontroly jsou prováděny na ochranu sociálního systému a odvodu daně z mezd.


Být podnikatel znamená vykonávat a řídit si své zakázky samostatně a zadavateli pouze předávat v určitých okamžicích – kontrolních dnech – části svého plnění.


Rozhodně takový podnikatel není odměňován hodinově, ale za provedené dílo. Subdodavatel používá pro vykonávání své práce své nástroje a z velké části nepracuje pouze pro jednoho odběratele.


Odběratel vykonává pouze stavební dozor, ale neměl by sám zasahovat do realizace díla.

Povinnosti v České republice související s podnikáním


V případě zřízení živnosti v České republice, je zde povinnost přihlásit se na finanční úřad v místě bydliště a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a začít platit minimální měsíční zálohy na pojistném.


V roce 2024 činí minimální záloha na sociální pojistné 3.852,- Kč  a na zdravotní pojištění 2.968,- Kč.


Po uplynutí kalendářního roku má podnikatel povinnost podat v ČR přiznání k dani z příjmů, přehled na sociální pojištění, přehled na zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné dle skutečně dosaženého zisku.


Zisk se vypočte jako rozdíl příjmů a skutečných nebo paušálních výdajů.

  • Řemeslník nárok na paušální výdaj ve výši 80% příjmů (maximální příjem 2 miliony Kč)

  • Ostatní živnosti mají nárok na paušální výdaj ve výši 60% příjmů (max 2 miliony Kč)

Z pohledu DPH nevzniká v ČR povinnost se registrovat, a to i když překročí příjem z Německa obrat 2 miliony Kč.

 


59 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page