top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I.

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služeb spočívajících v informačním telefonátu s pracovníkem poskytovatele  (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností SCH - EKONOM s.r.o., IČO: 648 32 694, se sídlem 350 02 Cheb, Obrněné brigády 553/31, jako poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné, a objednavatelem (dále jen „objednavatel“) na straně druhé.

 

Objednavatelem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba.

 

II.

SMLOUVA O PROVEDENÍ INFORMAČNÍHO TELEFONÁTU

1.

Uzavření smlouvy

 1. Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí umístění nabízené služby poskytovatelem na adrese https://schekonom.reenio.cz (dále jen „webové stránky“). Smlouva se považuje za uzavřenou zarezervováním termínu telefonátu objednavatelem na webových stránkách poskytovatele a zaplacením zálohy platební kartou prostřednictvím bankovní brány na účet poskytovatele. Uzavření smlouvy o poskytnutí informačního telefonátu poskytovatel bezodkladně potvrdí  objednavateli informativním e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou objednavatelem (dále jen „kontaktní e-mail“).

 2. Zarezervováním termínu telefonátu objednatel akceptuje tyto VOP a aktuální ceník služeb poskytovatele. Aktuální ceník služeb poskytovatele je k dispozici na webových stránkách poskytovatele a je rovněž po odeslání objednávky zaslán objednavateli kontaktní e-mail.

 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky z důvodů na straně poskytovatele (vytíženost poskytovatele, konflikt zájmů, zřejmá nemožnost poskytnutí služeb apod.), přičemž o této skutečnosti je poskytovatel povinen objednavatele bezodkladně informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu. Zaslání informačního e-mailu je zároveň odstoupením od smlouvy, kterým se smlouva ruší od počátku.

 4. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele.

 5. Objednavateli bude objednaná služba dodána za cenu uvedenou v ceníku služeb platnou v okamžiku odeslání objednávky nebo objednání služby.

 

2.

Předmět smlouvy a jeho dodání

 1. Poskytovatel se zavazuje, že s objednatelem provede kvalifikovaný informační telefonát v trvání maximálně 30 minut, jehož účelem je zjištění podstatných informací od objednatele pro zpracování nabídky na poskytnutí služeb objednateli spočívajících v daňovém a ekonomickém poradenství a objednatel se zavazuje za provedení tohoto informačního telefonátu zaplatit odměnu dle aktuálního ceníku.

 2. Na základě provedeného informačního telefonátu může poskytovatel objednateli zaslat písemnou nabídku na poskytnutí konkrétních služeb daňového a ekonomického poradenství s uvedením jejich druhu a ceny. Teprve zaplacením odměny za služby daňového a ekonomického poradenství dojde k uzavření příkazní smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem. O cenu za informační telefonát bude snížena první faktura za poskytnutí daňového a ekonomického poradenství.

 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout objednavateli objednané služby v případě, že eviduje vůči objednavateli neuhrazenou pohledávku nebo jiné závazky objednavatele vůči poskytovateli, s čímž objednavatel souhlasí.

 

3.

Všeobecná ustanovení

 1. Poskytovatel se zavazuje provést informační telefonát řádně, včas a v profesionální kvalitě.

 2. Objednavatel se zavazuje poskytovateli poskytnout úplné a pravdivé požadované informace a údaje nutné k řádnému a včasnému poskytování služeb.

4.

Doba trvání smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby ukončení informačního telefonátu.

 2. Objednatel může smlouvu ukončit pouze před zahájením informačního telefonátu, a to zasláním emailu poskytovateli, který obsahuje žádost o zrušení služby. Není-li smlouva předem zrušena, vzniká poskytovateli nárok na náhradu za rezervaci času pracovníka poskytovatele na odměnu ve výši ceny za poskytnutí informačního telefonátu.

 

5.

Mlčenlivost

 1. Veškeré informace získané během nebo v souvislosti s plněním smlouvy jsou důvěrné a jejich obsah podléhá povinnosti mlčenlivosti obou smluvních stran. V případě porušení mlčenlivosti odpovídá strana, která mlčenlivost porušila, za škodu vzniklou druhé smluvní straně.

 2. Objednavatel je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v rámci poskytování služby.

 

III.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

Objednavatel může v případě potřeby kontaktovat poskytovatele e-mailem nemecko@schekonom.cz.

IV.
REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

 1. Objednavatel má právo uplatňovat u poskytovatele nároky plynoucí z odpovědnosti za vady dodaných služeb.

 

V.

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Poskytovatel při poskytování daňového poradenství zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Poskytovatel je tzv. Zpracovatelem a Uživatel je tzv. Správcem dle GDPR. 

 2. Zpracovatel se zavazuje po dobu poskytování služby pro Správce zpracovávat osobní údaje následovně: 

  • Zpracovatel se zavazuje pro Správce zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování daňového poradenství. 

  • Zpracovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený tímto účelem a obchodními podmínkami.

  • Zpracovatel se zavazuje pro Správce zpracovávat osobní údaje to vše po dobu poskytování následného daňového a ekonomického poradenství. Po ukončení poskytování poradenství je Zpracovatel povinen předat je Správci a ze svých úložišť vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona (daňový spis) a pokud se s Klientem písemně nedohodl jinak.

 3. Zpracovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.

  • Zpracovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

 

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně sporů týkajících se její platnosti, výkladu nebo zrušení, spadají do příslušnosti českých soudů.

 2. Poskytovatel informuje objednatele o tom, že orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1.

 3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. ledna 2024

 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny VOP a ceníku služeb. Z tohoto důvodu je objednavatel povinen se vždy před objednáním služby seznámit s aktuálním ceníkem služeb.

bottom of page