Nápověda - Daňová kalkulačka

Slevy na dani - roční

15 204 Kč/rok na první vyživované dítě. 19 404 Kč/rok na druhé vyživované dítě. 24 204 Kč/rok na třetí a každé další vyživované dítě. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Do tabulky uveďte u každého dítěte počet měsíců v roce, po které dítě vyživujete.

24 840 Kč/rok sleva na poplatníka, i starobního důchodce

24 840 Kč/rok na manželku (manžela) pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 73 200 Kč Pokud jste manželi jen několik měsíců pak sleva bude 2 070 Kč za každý měsíc na jehož počátku je manžel vyživován.

49 680 Kč/rok na manželku (manžela) ZTP/P pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč

Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje:

2 520 Kč/rok, máte-li částečný invalidní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, došlo-li k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod.

5 040 Kč/rok, máte-li plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, došlo-li k souběhu nároků na starobní a plně invalidní důchod nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní.

16 140 Kč/rok jste-li držitelem průkazu ZTP-P

4 020 Kč/rok jste-li student - soustavná příprava na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Sleva za umístění dítěte Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.

CIZINCI Cizincům náleží sleva jen na poplatníka, pokud jde o občana EU nebo EHP pak také slevy ostatní když jeho příjmy z ČR jsou 90% všech celosvětových příjmů. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně.

(c) 2017 SCH-EKONOM s.r.o.